afgevaardigde insecticide etiketblad pdf afdrukbaar

  • Huis
  • /
  • afgevaardigde insecticide etiketblad pdf afdrukbaar

EHS L TEXT(CED-H01- afgevaardigde insecticide etiketblad pdf afdrukbaar ,Gebruik : Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma :Syngenta Crop Protection nv Lange Ambachtstraat 16A B-9860Oosterzele België Telefoon : +32 (0)9/ 210 17 60 Telefax : +32 (0)9 231 30 13 E-mailadres : [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallenVeiligheidsinformatieblad - BASFRelevante geïdentificeerde gebruiken: gewasbeschermingsmiddelen, insecticide 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Contactadres: BASF Nederland B. V. Postbus 1019 6801 MC Arnhem NETHERLANDS _____Insecticide - Fytostat

X print-pdf (for server upload) 1 L Insecticide Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven. CropScience SA-NV Postbus 231 3640 AE Mijdrecht Tel. 0297-280358 NL79384246S ® is een geregistreerd handelsmerk van de Groep

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Printdatum: 19.12.2016 Versienummer 8 Revisiedatum: 19.12.2016 44.0 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

Insecticide - Bestebreurtje

Insecticide 1 KG Toelatingsnr. 13289 N W1 Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voor-geschreven. ART.NR. 79129696 Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat Toelatingsnr. : 13289 N - W1 Werkzame stof: fluben-diamide Gehalte: 240g/kg Waarschuwingszinnen Irriterend voor de adem-halingswegen.

de dIepte InseCtICIden - Chemische Feitelijkheden

een insecticide produceert, Bt­toxine (zie ook basis), dat vraat voorkomt. In 2011 gebruikte Nederland meer dan de helft minder insecticiden dan in 1985 (260.000 kg actieve stof in plaats van 690.000 kg). Maar dat is meer dan in 2005 (210.000 kg). En Nederland gebruikt per hectare meer insecticiden dan de meeste EU­landen. Met name

INSECTICIDEN - IRBAB-KBIVB

IRBAB-KBIVB LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE BIETENTEELT Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.fgov.be