toiletpotreiniger met bleekmiddel sds

  • Huis
  • /
  • toiletpotreiniger met bleekmiddel sds

Allesreinigers/Bleekwater | Colruyt- toiletpotreiniger met bleekmiddel sds ,Wij doen je boodschappen met zorg bij Colruyt of Bio-Planet. Kom langs in het afhaalpunt van je keuze en reken ter plaatse je boodschappen af. Hulp nodig? We helpen je graag met deze handige tips Vragen? Ontdek in onze FAQ's alles over prijs, servicekost en meer!Bleekwater 15° - ESSEFMSDS referentie nummer : ECM- 100359,00 Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is met …VEILIGHEIDSINFORMATIE NATRIUMHYDROXIDE VAST …

* - Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken tijdens het spoelen. Huid onmiddellijk spoelen met veel water. (ev. douchen). Slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis brengen. * - Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. Contactlenzen verwijderen na enige tijd spoelen.

Allesreinigers/Bleekwater | Colruyt

Wij doen je boodschappen met zorg bij Colruyt of Bio-Planet. Kom langs in het afhaalpunt van je keuze en reken ter plaatse je boodschappen af. Hulp nodig? We helpen je graag met deze handige tips Vragen? Ontdek in onze FAQ's alles over prijs, servicekost en meer!

Covid-19 / Coronavirus - Ontsmet met bleekwater! - Loda

Ontsmet oppervlakken (tafel, nachttafel, deurklink, toiletbril) één keer per dag met javelwater van 1% (Doe een eetlepel bleekmiddel in een liter water).. Extra informatie voor correct gebruik van bleekwater als desinfectie voor COVID-19 speciaal voor de zorgsector (bejaardenhuizen, scholen, thuisverpleging, ….) maar ook belangrijk voor alle particulieren:

Methaanzuur - Chemieleerkracht

behandeling van koolmonoxide met een alcohol zoals methanol (methylalcohol) in aanwezigheid van een katalysator. Eigenschappen Mierenzuur onderscheidt zich door de zuursterkte, het falen om een anhydride te vormen en de reactiviteit als reductiemiddel - een eigenschap vanwege de -CHO-groep, die een deel van het karakter van een aldehyde verleent.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Dasic

Benader de uitstoot met de wind in de rug. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Chemipro OXI - Brouwland

Bleekmiddel 1.2.2 Ontraden gebruik Geen ontraden gebruiken gekend 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad ... dinatriumcarbonaat, verbinding met hydrogenperoxide (1)(8) Mono-constituent (2:3) 01-2119457268-30 497-19-8 C≤10 % 207-838-8

Bleekwater/Javel - Loda

Bleekwater / Javel. Bij Loda verzorgen we zowel de productie als verpakking volledig in eigen huis. Zo kunnen we ons erg flexibel opstellen en perfect aan uw wensen als private label klant voldoen.

Ecowise Activus Laundry detergent

wasmiddelen met bleekmiddel en concentraten Productgroep : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3.

Veiligheidsinformatieblad NATRIUMDITHIONIET

Geïdentificeerd gebruik Bleekmiddel in de kleurstof -, suiker , leder , textiel , en papierindustrie. Ontraden gebruik Toepassing in combinatie met zure vloeistoffen. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Reymerink B.V. Adres Stichtse Kade 47a 1243 HW ‘s-Graveland Nederland Telefoonnummer 035-656 08 89

Veiligheidsinformatieblad NATRIUMDITHIONIET

Geïdentificeerd gebruik Bleekmiddel in de kleurstof -, suiker , leder , textiel , en papierindustrie. Ontraden gebruik Toepassing in combinatie met zure vloeistoffen. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Reymerink B.V. Adres Stichtse Kade 47a 1243 HW ‘s-Graveland Nederland Telefoonnummer 035-656 08 89

DUBRO AFWASMIDDEL - EXTRA HYGIENE ...

onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, zo mogelijk met zeep. Het lichaam volledig wassen (douche of bad). De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen. In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep. In geval van contact met …

Activus Omni

wasmiddelen met bleekmiddel en concentraten Productgroep : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3.

Methaanzuur - Chemieleerkracht

behandeling van koolmonoxide met een alcohol zoals methanol (methylalcohol) in aanwezigheid van een katalysator. Eigenschappen Mierenzuur onderscheidt zich door de zuursterkte, het falen om een anhydride te vormen en de reactiviteit als reductiemiddel - een eigenschap vanwege de -CHO-groep, die een deel van het karakter van een aldehyde verleent.

Sanibroyeur ONTKALKER 5 LITER Artikel 005007

Pas op met producten zoals WC eend, Bleekmiddel en andere bijtende producten, deze alleen verdund met water gebruiken en NIET laten intrekken. Gebruik regelmatig de speciale ontkalker van Sanibroyeur, deze is ontworpen voor het verwijderen van kalkaanslag en vervuilingen zonder de inwendige onderdelen van uw apparaat te beschadigen.

Lijst van huishoudelijke producten met ammoniak reinigen ...

Lijst van huishoudelijke producten met ammoniak reinigen Ammoniak elimineert zware vuil, vuil en vet op een verscheidenheid van oppervlakken zonder het verlaten van een residu. Want het is zo veelzijdig, is het een onderdeel in verschillende huishoudelijke schoonmaakmiddelen, variërend van keuken-sprays di

Natriumhypochloriet - Labshop

Met hypochloriet als bleekmiddel kan bij kamertemperatuur de was worden ontdaan van vlekken. In Frankrijk staat het nog steeds bekend als ‘eau de Javel’. Ook in Nederland is natriumhypochloriet niet meer weg te denken als effectief reinigings- en desinfecteermiddel.

SDS EU (Reach Annex II)

Contact met brandbaar materiaal kan brand veroorzaken. 10.4. Te vermijden omstandigheden Rechtstreeks zonlicht. hoge temperaturen. 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Nooit met andere stoffen mengen. Het product kan toxische gassen genereren in contact met carbamaten, dithiocarbamaten, nitrilen, mercaptanen

Veiligheidsinformatieblad - Viking Direct

aanraking met huid en ogen. Damp niet inademen. Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslaan in overeenstemming met locale en nationale voorschriften. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

DIPP 5305 - GLOBALCUBE

Stabiel bij de behandeling en opslag onder de aanbevolen Artikel 7 van de SDS. 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Niet mengen met andere producten. 10.4 Te vermijden omstandigheden: Geen contact met hete oppervlakken. 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Niet mengen met bleekmiddel of natriumhypochloriet.

Ecowise Activus Laundry detergent

wasmiddelen met bleekmiddel en concentraten Productgroep : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3.

sd73982 - Dikke Bleek (NL)

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming. · Etiketteringselementen · Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. · Gevarenpictogrammen GHS05 · Signaalwoord Gevaar

Activus Omni

wasmiddelen met bleekmiddel en concentraten Productgroep : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3.

Bleko Chemie BV - Werken met Merken

Bleko Chemie BV Bleko - Chloorbleekmiddel 1011030 Veiligheidsinformatieblad Volgens de Verordening nr. 1907/2006, 453/2010/EC, 2015/830/EU

chloor als desinfectiemiddel - Lenntech

Bij bleekmiddel mogen geen zuren gebruikt worden. In contact met zuren wordt het hypochloriet instabiel en kan giftig chloorgas ontsnappen. Het bijbehorende onderchlorig zuur (HOCl) is niet erg stabiel. Chloor wordt als bleekmiddel veel gebruikt. Ook kan bleekpoeder (CaOCl 2), ontstaan door chloor in calciumhydroxide (CaOH) te leiden, gebruikt ...